آکسیون اعتراضی در مونیخ: در همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران

کار، مسکن، آزادی - جمهوری شورایی
آلمان

Statement für Direkte Aktionen und praktische Solidarität

Unterstützen den Streiks der Arbeiterinnen im Iran

Immer noch protestieren gegen stummen und Passivität des deutschen Gewerkschaften für die internationale Unterstützung von der Arbeiterklasse im Iran

در همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران

ما جمعی از نیروهای انقلابی خود سازماندهی شده و مستقل از احزاب و سازمانهای در تبعید هستیم. توده های سرکوب شده و تحت ستم علیه رژیم جمهوری اسلامی در این تابستان داغ ، در ۳۰ مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ، در اعتراض و اعتصاب هستند؛ ما نیز در عمل کنار آنها و همراه آنها هستیم. بخش های زیادی از طبقه کارگر و زحمت کش نیز به مثابه اصلی ترین نیروی انقلابی، در اعتصاب به مثابه اصلی ترین سلاح انقلابی و طبقاتی علیه وضیعت موجود هستند.

امروز بیش از چند ماه است که چند بخش اساسی از طبقه کارگر، زحمتکشان و فروشندگان نیروی کار در صنعت حمل و نقل (کارگران راه آهن و رانندگان کامیون) همچنین کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب های جانانه و پویایی را با تمام مصائب و مشکلات، قدرتمندانه به پیش می برند.ـ

کارگران مبارز!ـ

ما نیز به مثابه نیروهای انقلابی کمونیست  با تمام سرخی و گرمی قلب هایمان، در کنار و پشتیبان این مبارزه هستیم و خواهیم ماند.ـ

به همین علت و در همبستگی علنی و مستقیم  با اعتصاب شما  در ایران علیه سرمایه و استبداد،  ما نیز همبستگی طبقاتی و سیاسی خودمان را با مطالبات و مقاومت شما، با طراحی و اجرای اکسیون اقدام مستقیم  با به اهتزاز درآوردن شعار همبستگی با مبارزاتتان و همچنین پرچم سرخ بر فراز ساختمان مرکزی اتحادیه سراسری سندیکاهای کارگری ایالت بایرن آلمان در شهر مونیخ اعلام می‌داریم.

اکسیون ما درعین اینکه اعلام همبستگی ما با شما است، همچنین اعتراض علیه سیاستهای سندیکاهای کارگری آلمان میباشد. سندیکاهای کارگری به مثابه تاریخی ترین سازمان طبقه کارگر، تحت شعار انترناسیونالیستی „کارگران جهان متحد شوید“ تشیکل شدند. اما به دلیل سیاستهای بروکراتیک و اصلاح طلبانه، اساس هبستگی بین المللی طبقه کارگر را فراموش کرده اند.ـ

رفقا و یاران!ـ

با وجودی که آنجا و در کنار شما نیستیم، اما قلبهایمان نزد شما در کف آن جاده ها و خیابانها در این تابستان داغ میتپد.   و بدانید که اینجا شانه به شانه شما زمین زیر پای سرمایه داری جهانی و استبداد جمهوری اسلامی را داغ میکنیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد! زندان، شکنجه، اعدام، ملغی باید گردد!ـ

درود بر کارگران رزمنده از هفت تپه تا ریل های آهن تا رانندگان کامیون

زنده باد تشکیل شوراهای انقلابی کارگران و زحمت کشان

زنده باد انقلاب سوسیالسیتی از فلسطین تا ایران

جمعی از کمونیست های انقلابی – مونیخ

تاریخ : ۲۲ آگوست ۲۰۱۸ – ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

آکسیون اعتراضی در مونیخ: در همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران
آکسیون اعتراضی در مونیخ: در همبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران

Keine Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

طرح از گفتگوهای زندان
اخبار زندان
پیام گفتگوهای زندان به زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران: ما شما را زنده می خواهیم! ما شما را سالم می خواهیم! ما شما را آزاد می خواهیم!ـ

رفقا! مبارزین دربند!ـ براساس اخبار رسیده، بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی، موج دستگیری ها را شدت بخشیده است. این اعمال نفرت انگیز، برای هراس افکنی در میان کارگران، زحمتکشان، فعالین اجتماعی، دانشجویی، زنان و خلقها، سرکوب موج نوین مبارزات کارگری و مردمی، چهره تبهکارانه و انگلی سرمایه داری اسلام پناه …

انقلاب و رفرم، پل ماتیک، ترجمه وحید تقوی
خبر
معرفی کتاب: انقلاب و رفرم، پل ماتیک، ترجمه وحید تقوی

نسخه الکترونیکی کتاب: «انقلاب و رفرم» نوشته پل ماتیک و ترجمه وحید تقوی در کتابخانه الکترونیکی گفتگوهای زندان انتشار یافت. کتاب در 269 صفحه، شامل سرفصلهایی همچون «سرمایه و سوسیالیسم»، «رفرم و انقلاب»، «محدوده های رفرم»، «انقلاب لنین»، «ایده ی کمون»، «دولت و ضدانقلاب»، «انقلاب آلمان»، «ایدئولوژی و آگاهی طبقاتی»، …

یاد روز نامه
اطلاعیه
یاد روز نامه

باید به یاد بیاوریم. نمی‌توانیم به یاد نیاوریم. گذشته‌ای که رستگار نشده است نمی‌گذرد. اشباح گذشته، با بدن‌های مُشَبَک و سیبَک‌های لهیده، به امروز می‌آیند. ما بخواهیم یا نخواهیم می‌آیند. چنین است که نام آنها را نمی‌خوانیم، آنها را فهرست نمی‌کنیم. آنها را صدا می‌زنیم، با این‌که می‌دانیم آنها پاسخی …

%d Bloggern gefällt das: