Category: رسانه تصویری

کار، مسکن، آزادی
Januar 16th, 2018 by khabar

 

فیلم رسیده از کارگران معترض هفت تپه 2018.01.15
…..
‏امروز دوشنبه اسماعیل بخشی،یکی از نمایندگان کارگران نیشکر ⁧‫#هفت_تپه‬⁩ بعد
‏ از سخنان کوبنده در حین اعتصاب کارگران هفت تپه،خطاب به مدیران شرکت و مسئولین منطقه و پس از ترک محل کار،در حین رفتن به منزل خود در دزفول،مورد هجوم وحشیانه چند نفر نقابدار قرار گرفت. ⁧‫#اعتصاب_نیشکر_هفت_تپه‬⁩

Posted in خبر, رسانه تصویری

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
Januar 15th, 2018 by khabar

آسمان رنگ خون گرفته
بدار آویخته اند
جوانانمان را درهر کجا
چشمانت خشمگین دستانت را بسته اند
همه جا زندان است وزندانی واعدام
آنانی که می سوزند تا روشنایی بماند
عاشقان دربدر، عاشقان بداراند
خون می چکد از دستان دژخیمان
سبز و سیاهی اینک رنگ تعفن گرفته اند
حامیانشان کف زنان و خندان
برایشان فرش های قرمز پهن می کنند
نفرین نفرین آی نفرین…، بر شما ای دژخیمان
این خون سرخ فرزندانمان است اینچنین
جاری بر فرش های زیر پایتان

پروانه قاسمی
16/08/2013

Posted in رسانه تصویری, شعر و سرود

نه میر می خوایم، نه رهبر، نه بد می خوایم، نه بدتر
Januar 9th, 2018 by khabar

چرا شعار رفراندم فریب مردم است؟

این که در ۳۹ سال پیش رفراندم کذایی که منجر به تحمیل جمهوری اسلامی به مردم به عنوان جانشین رژیم شاهی گردید چگونه و با چه ترفندهای مزورانه از جانب خمینی و دارودستهٔ روحانیون اطرافش به نام مردم ایران انجام گرفت و زمینه های ذهنی این فاجعه چگونه تدارک دیده شد، خود بحث تاریخی مفصل و عمیقی را ایجاب میکند که فعلاً از حوصله این نوشته خارج است. واژه رفراندم اما، حداقل به دلیل سابقه تاریخی اش در ایران، یادآور تحمیل سیاست های ضد مردمی برای حفظ و تداوم نظام حاکم در چهره ها و ظواهر متفاوتی با حاکمیت سابق است، حاکمیتی که به دلیل رشد تضادهای طبقاتی و اجتماعی و از دست دادن هرگونه حقانیت اجتماعی دیگر قادر به ادامه سلطه خود برای تامین منافع طبقات حاکم نبود. اینکه اینک پس از نزیک به ۴۰ سال ترور و خفقان اسلامی دوباره از سوی برخی جریانات و افراد، رفراندم به عنوان راه حل مسایل جامعه مطرح شده است، به فراخور محتوا و ماهیت سیاسی افراد و جریانات طرح کننده اش دلایل متفاوتی دارد. منتها پیش از پرداختن به این دلایل، ضروریست که رفراندم را به عنوان یک طرح سیاسی، در شکل و در مضمون آن مورد بررسی قرار دهیم. از نظرشکل، رفراندم زمانی مطرح میشود که نظامی، بدون وجود یک بدیل اجتماعی- سیاسی فرو پاشیده و برای تعیین نظام جانشین، از مردم در این زمینه سوال میشود. بنا بر این تا زمانی که یک رژیم هنوز پا برجاست و ساقط نشده، چنین طرحی فاقد پایه منطقی است و اگر برحسب اتفاق توسط رژیم حاکم پذیرفته شود، با امکاناتی که رژیم از نظر سیاسی و اجتماعی دارد، ره به جایی جز تایید رژیم، نخواهد برد. آنچه اما در این رابطه مربوط به ایران تحت دیکتاتوری فاشیستی اسلامی میشود. میگویند رفراندم تحت نظارت سازمان ملل متحد و …، انجام بگیرد! صرفنظر از اینکه نظارت سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری در خدمت سیاست قدرتهای بزرگ، بویژه امریکا، تا کنون برای هیچ ملتی آزادی و دموکراسی نیاورده است، به ساده اندیشان باید گفت چگونه ممکن است ارگانهایی چون سازمان ملل که رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو رسمی دارای حقوق کامل در آن است، تمامیت حقوقی و سیاسی آن از جانب این سازمان مورد سوال قرار بگیرد؟ بنا بر این شعار رفراندم در شرایط کنونی در واقع مردم را پی نخود سیاه فرستادن است تا نوید یک تغییر جدی! در مضمون نیز رفراندم هیچگاه موجب تغییرات اساسی در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی نمیشود و معمولاً نظام را دست نخورده باقی میگذارد. این واقعیت را میتوان به خوبی در طرح هایی که از جانب مدافعان رفراندم عرضه میشود، فهمید. نگاهی به ماهیت سیاسی و طبقاتی جریانات و افرادی که حول رفراندم جمع شده اند به خوبی نشان میدهد که این جریانات و افراد اساساً با نظام سرمایه داری حاکم مخالف نیستند تنها خواستار اصلاحاتی در حکومت به منظور ایجاد شرایط برای شرکت آنها در نظام است. برخی از این جریانات و افراد کسانی هستند که زمانی در ترکیب رژیم قرار داشتند و اینک که به دلیل رقابتهای گروهی و رشد و تعمیق بحران از حاکمیت طرد شده اند، به صفوف مخالفان „آخوندها“ در آمده اند. جریاناتی و افرادی از قبیل ملی- مذهبی ها، جبهه ملی و …، از این زمره هستند. مجاهدین خلق و سلطنت طلبان نیز در عینحال که ظاهراً از قماش دیگری هستند ولی در اساس با جمهوری اسلامی مخالفتی ندارند. چشم امیدشان به سیاستهای امریکا در مقابل رژیم جمهوری اسلامی بسته شده است. کافی است رادیوها و تلویزیونهای دولتی از قبیل بی بی سی، رادیو فردا و …، را ببینید و به برنامه ها و مصاحبه های آنها با جریانات و „رجال“ سیاسی و جامعه «شناسان» گوش فرا دهید تا دریابید که صدای آنها از کجا بلند میشود. منافع اقتصادی و سیاسی این جماعت چنان با قدرتهای امپریالیستی گره خورده است که برای آنها منافع مردم ستمدیده و محروم ایران محلی از اعراب ندارد. قبله این جریانات و افراد بیشتر پنتاگون و سیاستهای خارجی امریکاست تا واقعیتهای درون جامعه ایران! از همه اینها گذشته تجربه نزدیک به ۴۰ سال با جمهوری خونخوار اسلامی که طی این مدت نشان داده است که این نظام در کلیت خود قابلیت و ظرفیت کمترین تغییری از طریق رفرم و بطور مسالمت آمیز را ندارد و تغییر اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران نیازمند یک دگرگونی بنیادی است تا توده های مردم بتوانند شرایط دموکراتیک و اوضاع مناسب اقتصادی برای تامین حاکمیت خویش را فراهم سازند. در دوران کنونی که دوران پایان رفرم در ساختارهای نظام سرمایه است، هر جریان و فردی، هرچند با ادعاهای دموکراتیک و رفاه اجتماعی هم به میدان بیاید، حتا اگر بخواهد، نظام سرمایه داری به او اجازه تغییرات اساسی اجتماعی و سیاسی را نخواهد داد. باین ترتیب راه تامین دموکراسی و رفاه اجتماعی برای مردم ایران راه رفرم، رفراندم و تزهای مردم فریبی از این قبیل نیست. در یک کلام، راه نجات زحمت کشان و توده های مردم ایران، کوره راه ها و محاسبات فرصت طلبانه جریانات فوق و برنامه های امپریالیستها نیست. مردم ایران، زحمتکشان، کارگران و توده های دربند این سرزمین به خوبی و با گوشت و پوست و استخوان خود، طی نزدیک به ۴۰ سال حاکمیت وحشت و ترور، چپاول و جنایت دریافته اند که جز اتکاء به نیروی لایزال خویش برای درهم پیچیدن طومار ارتجاع حاکم راه دیگری وجود ندارد. انقلاب اجتماعی که به زیر و روکردن قدرت سیاسی و سلب مالکیت از سرمایه داران چپاولگر میانجامد، تنهاه راه نجات توده های دربند خلقهای ایران است. هر تز و بدیل دیگری چیزی جز ادامه ترور و خفقان و گسترش فقر و مذلت و عقب ماندگی نیست! بامید رهایی کارگران و زحمتکشان ستمدیده ایران از ستم و استبداد سیاسی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی!
زنده باد آزادی!
برقرار باد دموکراسی اجتماعی!
۱۸/۱۰/۹۶
۸/۱/۲۰۱۸
پروانه قاسمی
جابر کلیبی

Posted in رسانه تصویری, مقاله

مرگ بر ظالمان، چه غزه، چه ایران
Januar 7th, 2018 by khabar

شماره یک

امیرجواهری لنگرودی

amir_772@hotmail.com

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ ژانويه ۲۰۱۸

 

ای خموشان ترکِ خاموشي کنيم
با سياووشان، سياووشي کنيم
سازها را پرده هايی نو زنيم
کُهنه را وقفِ فراموشي کنيم
اوج ها موجِ صداها مي شوند
نعره ها را مرگِ خاموشي کنيم
پَردۀ جامه دراني خوشتراست
با قدح نوشان نوا نوشي کنيم
قطره ها پيوسته، دريا مي شوند
با تنِ دريا، همآغوشي کنيم
در خيابان، لاله ها گُل مي دهند
کوچه ها را غرقِ خود جوشي کنيم
وقتِ آن آمد که چاووشي کنيم
با ســياووشان، ســياووشي کنيم

سیاووش میرزاده

 

نگاهی به شعار های که در جریان تحولات به خیابان آمدن همه سویه مردمان کشورمان در بخش های وسیعی از جغرافیای ایران که از هشتم دی ماه ۱۳۹۶ به اینطرف از شهرمشهد آغاز شده و به سرعت وجه سراسری به خود گرفت ، بازپرداختن به شعارها به شناخت عوامل اصلی و خصلت ها و خود ویژگی های حرکت پیشروی مردم ما کمک می کند. تنها از همین طریق است که می توان با بازخوانی شعار ها و به روانشناسی اجتماعی گروههای مختلفی که هر یک به سهم خویش طرح کننده شعار ها بوده اند به موقعیت و شرایط ذهنی و عینی جامعه به طور زنده پی برد !ـ

از طریق بازنگری به عمق شعارها می توان موقعیت عمل طبقات و لایه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و گروههایی که در مبارزات خیابانی این دوره معین شرکت دارند را باز شناخت!ـ

من برآنم؛ از طریق پخش وسیع شعار ها می توان پی برد که در جامعه ، توده عظیم همواره به ضرورت دگرگونی و واژگونی نظام رسیده و کل نظام را هدف قرارداده و تیر ترکش خویش را به هدف اصلی “ ولایت “ نشانه رفته اند!ـ

شعار ها نشان می دهند ؛ که وجه مشترک عینی توده میلیونی در بیان مبارزات شان چه خواستگاهی دارد!ـ

می توان گفت: در این دوره شعار ها از بیان اقتصادی و معیشتی به سرعت سیاسی و رادیکال شده و به نحوی در امر رودررویی با کلیت نظام خصلت سراسری به خود گرفت!ـ

این شعارها پیام شعله افروز میلیون ها تن ازجوانان دختر و پسرشاد ، آوازخوان و رقصنده ایرانی ایست که درحلقه جنگ وگریزهای گریلایی شان در سطح شهرهای مختلف در کف خیابان در برابر خیل عظیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی و نیروهای ضد شورش ، سپاهی ، بسیجی و حزب اللهی و امامان جمعه و خواهران لچک به سر که در معیت قوای سرکوب در میان دخترکان جوان می لولیدند بدل به پژواکی میلیونی شد و همچنان ادامه دارد به پیشواز قیامی بزرگ و جسارت آمیز قدم برمی دارد!.ـ

برکسی پوشیده نیست طی ماهها ، هفته ها و روزهای آغازین دی ماه به این سو، ما همچنان با سلسله اقدامات اعتراضی بازنشستگان ، مالباختگان ، کارگران ، پرستاران ، دست فروشان ، کودکان خیابانی کار، خاصه در آستانه شانزدهم (۱۶) آذر به این سو ، با تحرکات عمومی تر دانشجویان درمتن جنبش عمومی ضد استبدادی حاکم درمحیط عمومی دانشگاهها روبروهستیم. از آن روز تا به امروز دهها ها فعال دانشجویی ازدانشگاههای سراسرتهران، اصفهان، تبریز و قزوین و چند دانشگاه دیگربه کمیته های انضباطی ویا ستاد خبری وزارت اطلاعات احضارشدند. دراین بین دانشجویان بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی در تهران و شهرستان ها تاکنون به بالای صد نفر رسیده است. اما با وجود سرکوب های شدید، اعتراضات دانشجویی همچنان گسترده وسراسری است.

برگزاری تظاهرات، تجمعات، تحصن، اعتصاب غذا، برپایی تریبون های آزاد وهمایش های اعتراضی وصدوربیانیه های اعتراضی مهم ترین شکل های اعتراضات دانشجویی بوده وهمچنان ادامه دارد. در کنار این جوش و خروش دانشجویان ، اعتصاب غذای درون زندان کارگر زندانی رضا شهابی چهره نام آشنای کارگران سندیکای شرکت واحد و دشواری وضعیت دستگیری محمود صالحی چهره دیگر شناخته شده جنبش کارگری در کردستان و بخشا دستگیری اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، و دیگر زندانیان سیاسی ، سلسه اعتراضاتی را در عرصه های گوناگون به نمایش گذاشتند،اعتراضات معلمان و بازنشستگان و مالباختگان در وسعت سراسری به حضور اعتراضی مشهد انجامید.

طی روزهای پشت سر گذاشته شده در سطح شهرهای درود ( لرستان ) ، زنجان ، اهواز ، کرمانشاه و … در دل اعتراضات اخیر ، معترضین با عبور ازخط قرمزهای نظام دردل اعتراضات خیابانی شان، توسط قوای سرکوب و نیروی ضد شورش و امنیتی تامل نشدند و به کشتار فرزندان مردم ما انجامید.هم اکنون در سطح همین شهر ها و دیگر نقاط، مدافعین آزادی و دمکراسی و برابری دربرابردشمنان آزادی و استقلال کشور، صف آرایی جدیدی را سازمان می دهند و خود را برای روزهای سخت تر آماده می سازند. باشد که استمرارمبارزه دردرون کشور،مردمان ما را ازننگ رژیم آدم کشان اسلامی ایران، رها گرداند

 باید با تاکید یاد آور گردم :ـ

من این شعارها ازمیان گزارشات منتشره در سطح فیس بوک ها، یوتوپ ها،ایمیل هاومطالب جا داده شده در سطح شبکه های مجازی درون کشور فراهم آوردم و صد البته این همه شعار ها نیست و جمع آوری اش ادامه دارد … و همه تلاشم این بوده و است که به حذف هیچ شعاری در هر سطح از – موافقت و مخالفتم – با آن شعار ها ، بر نیایم . چرا که از منظر من این طبیعی است که در هر جنبش اجتماعی میلیونی در کنار انبوه شعار های حق طلبانه، انگشت شماری شعار های ناهمسازو ناهمگون نیز طرح و بر زبان آورده شود. اما به طور معمول جریان مردمی و عدالتخواه و آزادی طلب، چنان چنگ و دندان نشان می دهد و زور آور است که خیلی زود شعار های پوچ و بی مغز و نادرست را از سر زبان ها به کناری می نهد و معادلش را بر زبان ها جاری می سازد. چنان که در خیزش پرشورهفته اول دی به این سو و در سطح شهر های مختلف ، شعار نان و آزادی زندانیان سیاسی و رفاه همگانی بشکل خواست عمومی در دل شعار ها ی مردم از روز نخست خود نمایی می کرد و هر اتفاقی هم که برای این جنبش بیفتد ، درادامه مسیر خود بسان درفش حق خواهی مردم به جان آمده به راه خود ادامه خواهد داد. مردم ما آنچنان محکم فریاد زدند و می زنند : دیگر فقربس است – نه به خفقان چهار دهه سیاه حاکمیت اسلامی که خفه مان کرده است- حاکمیت دینی را نمی خواهیم – نه به چپاول دسترنج مردم زحمتکش و ثروت اجتماعی به دست یک مشت غارتگر و پایان بخشیدن به اختلاس ها – نه به بی مزدی و بیکاری – نه به نابرابری – نه به تبعیض جنسی در همه سطوح جامعه و به حجاب اجباری در یک کلام : نه به ستم و آزادی ستیزی و آری به آزادی و نان و رفاه و شادی و عینیت زندگی در سراسر جغرافیای ایران

از همه دوستانی که برای پست فیس بوک و کانال تلگرام و دیگر شبکه های ارتباطی ام ، شعار و یوتوپ های جدید می گذارند، سپاسگزارم. یاری هایی ازاین نوع به استمراراین وظیفه ازجانب من انجامد درصورت امکان تکمیل اش کیند تا برای این مرحله ازتاریخ مبارزات مردم ایران درس آموز باشد.

می توان وباید ازمبارزان داخل کشور دربرابر رودررویی با آتش گلوله وتوپ وتانک تمامیت ارتجاع جمهوری اسلامی وایستادگی ها و مقاومت میلیون ها تن ازدختران- پسران – زنان و مردان وهمراه شده گان یک پیکارتوده ای درسراسرایران آموخت !ـ

مشهد

تا حقمو نگیرم / به خانه برنگردم

یک اختلاس کم بشه/ مشکل ما حل میشه

نه غزه نه لبنان /جانم فدای ایران،

نترسید نترسید /ما همه با هم هستیم،

اسلامو پله کردید / مردمو ذله کردید

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ایران که شاه نداره/ حساب و کتاب نداره

رضا شاه، روحت شاد

نیشابور:ـ

ایرانی با غیرت/ حمایت ، حمایت

یک احتلاس کم بشه / مشکل ما حل میشه

پلیس برو ، دزدو بگیر

مرگ بر روحانی / مرگ بر دیکتاتور

نترسید ، نترسید / ما همه با هم هستیم

 قم :ـ

جمهوری اسلامی / نمی خوایم ، نمی خوایم

آقا خدایی میکنه /ملت گدایی میکنه،

سوریه را رها کن / فکری بهحال ما کن

مرگ بر حزبالله

سیدعلی حیا کن/ حکومت رو رها کن.

نترسید نترسید/ ما همه با هم هستیم

سید علی حیا کن/ مملکتو رها کن

 

 درود :ـ

زن ها به ما پیوستن/ بی غیرتا نشستن

ارتش حمایت ، حمایت / ایران شده قیامت

نیروی انتظامی/ تو هم میهن مایی

همدان

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

خامنه ای قاتله / ولایتش باطله

مرگ بر دیکتاتور.

 آخوندا حیا کنید/ مملکت رها کنید

رضا شاه ، روحت شاد

مرگ برروحانی

نیروی انتظامی/ حمایت ، حمایت

 

اهواز :وای بر آن روز / که مسلح شوم

وای بر آن روز که مسلح شویم

شعار هر ایرانی، مرگ بر گرانی.

 

 

نوشهر:ـ

مرگ بر دیکتاتور

ارتش فدای ملت / ملت فدای ارتش

این رژیم رفتنیه / حقیقت گفتنیه

رشت

لاریجانی حیا کن / قضاوتو رها کن

آخوندها حیا کنید، مملکت را رها کنید

 

 

ـ «نترسید ، نترسید . ما همه با هم هستیم » ـ

مرگ بر دیکتاتور

بسیجی ، برو گمشو

آحوندا حیا کن / مملکتو رها کن

 

 

 قزوین

بریز بیرون هموطن/ حقته فریاد بزن

مرگ بر دیکتاتور

 

بریز بیرون هموطن / حقتو فریاد بزن

ایرانی با غیرت / حمایت حمایت

 

 

تهران:ـ

ما تماشاگر نمیخواهیم به ما ملحق شوید

توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه.

 ملت گدایی میکند/ آقا خدایی میکند

می میریم ، می میریم/ ایران را پس می گیریم

سوریه را رها کن / فکری به حال ما کن

حکومت زور نمی خوایم/ پلیس مزدور نمی خوایم

مرفهین بی درد / مایه ننگ ملت

یا مرگ یا آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید گردد،

ملت گدایی میکند/ آخوند خدایی میکند

نترسید نترسید / ما همه با هم هستیم

حکومت زور نمی خوایم / پلیس مزدور نمی خوایم

سر آمد ، سر آمد / کاسه صبرمردم

کارگر ، دانشجو / اتحاد ، اتحاد

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی / آزاد باید گردد

اصلاح طلب، اصولگرا، دیگر تمام است ماجرا

ایرانی با غیرت / حمایت ، حمایت

دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد

رفراندوم، رفراندوم/ اینست شعار مردم

سید علی حیا کن، مملکتو را رهاکن!

سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

بسیجی بی غیرت / نمی خوایم ، نمی خوایم

ایرانی ، ایرانی / حمایت ، حمایت

مرگ بر حزب الله

 در برابر زندان اوین و خواندن : دایه دایه ، وقت جنگه

 

 

اعزام نیرو برای سرکوب جنبش مردم در تهران جاده خاوران در هشتمین روز اعتراضات مردم تهران چهاردهم دی 96

اسلامو پله کردید / مردمو ذله کردید

بهار آزادیه / جای ندا خالیه

 

 

دانشگاه تهران:ـ

دانشجو ، کارگر/ اتحاد ، اتحاد

اتحاد ، اتحاد / دانشجو و کارگر اتحاد

این همه لشکر آمده/ علیه رهبر آمده

می میریم ، می میریم / ایرانو پس می گیریم

چه غزه ، چه لبنان / مرگ بر ظالمان

هم سوریه ، هم ایران / مرگ بر ظالمان

کارگران بی مزدند / آخوند ها دزد دزدند

کوی دانشگاه :ـ

نه کاری ، نه باری / پول از کجا بیاریم

دانشجو آگاه است / با کارگر همراه است

آقا خدایی می کند/ ملت گدایی می کند

آخوندا حیا کنید / مملکتو رو رها کنید

جوون بیکار نشسته / آخوند پشت میز نشسته

نه شاه ، نه شیخ ، نه سردار / مرگ بر هر چه ستمکار

خامنه ای ، ننگ به نیرنگ تو / خون نداهای ما میچکد از چنگ تو

سید علی حیا کن/ مملکتو رها کن

ملت گدایی می کند / آقا خدایی می کند

این است شعار ملی/ استقلال، آزادی ، جمهوری ایرانی

تهران چهار راه توحید در تاریخ چهاردهم دی 96 شعار ها : ـ

رفراندوم ، رفراندوم / این است شعار مردم

مرگ بر خامنه ای

کرج :ـ

حسین حسین شعار ما/ تجاوز افتخارما

ارتش ،حمایت و حمایت / ایران شده قیامت ر ما

تاحقمو نگیریم / هرشب همین بساطه

این آخرین پیامه/ هدف فقط نظامه

ملت به رای ملت / دولت به رای دولت

ایرانی می میرد/ ذلت نمی پذیرد

 

 

 

کرمانشاه

یا مرگ / یا آزادی

استقلال ، آزادی / جمهوری ایرانی

ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم!

زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد

ملت گدایی می کند/ آخوند خدایی می کند

بریز بیرون هموطن/ حقتو فریاد بزن

خامنه ای حیا کن / مملکتو رها کن

 

=====

 

ملت گدایی می کند / آقا خدایی می کند

جوان بیکار نشسته / آخوند تو کاخ نشسته

رضا شاه / روحت شاد

لاریجانی حیا کن / قضاوتو رها کن

نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران

نیروی انتظامی / حمایت حمایت

سوریه را ها کن / فکری به حال ما کن

 

 اصفهان

سید علی ببخشید / دیگه باید بلند شید

مفسد اقتصادی/ اعدام باید گردد

نیروی انتظامی/ حمایت ، حمایت

سید علی ببخشید / دیگه باید بلند شیم

مرگ بر دیکتاتور

روحانی ، روحانی/ تو مال مردم خوری

 

 

شیراز:ـ

ایرانی با غیرت/ خجالت ، خجالت

لاریجانی ، حیا کن/ قضاوتو رها کن

چپاول ، گرانی/ ما همه سرنگونیم (!؟)

یا مرگ یا آزادی

بریز بیرون هموطن / حقتو فریاد بزن

 

ملایر

ابوالفضل علمدار/ خامنه ای را بردار

خرم آباد :ـ

ما همگی بیکاریم / خداتونو در آریم

ایرانی بسه دیگر/ غیرتتو نشون بده

شاه سلطان ولایت / مرگت فرا رسیده

شاه سلطان ولایت / آتش جواب آتش

مسجد سلیمان:ـ

توپ و تانک فشفشه / آخوند باید گم بشه

 

 

 

لاهیجان:ـ

مرگ بر خامنه ای

دهلران:

آخوند خدایی می کند / ملت گدایی می کند!

آقا خدایی می کند / ملت گدایی می کند!

شهرضا :ـ

زنده با ایران آزاد

سید علی ببخشید/ دیگه باید بلند شی

آبادان :

ملت گدایی می کند، آخوند خدایی می کند

سید علی ببخشید، دیگه باید بلند شید

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سنندج:ـ

مرگ بر دیکتاتور

در خطاب به بسیجی ها / بیشرف بیشرف

 

 

الیگودرز

خامنه ای حیا کن / مملکتو رها کن

چاه بهار:ـ

خامنه ای حیا کن/ مملکتو رها کن

ایران وطن ماست/ کوروش پدر ماست

 

زرین شهر اصفهان

 

نجف آباد اصفهان:ـ

خامنه ای الاغه/ یک دستش هم چلاغه

فولاد شهر :ـ

ایران زمین بداند / نهضت ادامه دارد

شاهین شهر فلسطین

 

بلوچستان

نترسید ، نترسید / ما همه با هم هستیم

نه غزه ، نه لبنان / جانم فدای ایران

 

 

اعلام برائت یکی ازفرماندهان بسیج وپیوستن به مردم

 

سایر نقاط کشور:ـ

استقلال ، آزادی / جمهوری ایرانی

توپ ، تانک و فشفشه/ آخوند باید گم بشه

ملت ما بیدار است / از دزدی بیزار است

آقا خدایی می کند/ ملت گدایی می کند

ای جوان ایرانی/ بلند شو ، بلند شو

دزد غارت می کند/ دولت حمایت می کند

سوریه را رها کن / فکری به حال ما کن

کشور ما دزد خونه است / توی جهان نمونه است

سال 57 مردم می گفتند: ننگ با رنگ پاک نمی شود

حالا باید گفت : ننگ با قطع اینترنت پاک نمی شود

ما می گیم خر نمی خوایم/ رنگ پالون عوض میشه

ادامه دارد ….. ـ

Posted in رسانه تصویری, مقاله

دانشجویان زندانی را آزاد کنید
Januar 7th, 2018 by khabar

فساد و تزویر، دزدی و اختلاس، وسرکوب و اختناق سرانجام کاسه صبر مردم را لبریز کرد واز هفته گذشته اعتراضات پراکنده اقشار مختلف به یک جنبش سراسری مردمی در ایران فرا روئید که کلیت نظام حاکم برکشور را به چالش گرفته است. هجوم عوامل رژیم به مردم تاکنون دهها جان باخته ، صدها مجروح و بیش ازهزار بازداشتی برجا گذاشته است. با این وجود مقاومت و نافرمانی مدنی مردم در برابر سرکوب های رژیم تداوم یافته است.

خصلت اجتماعی برجسته این جنبش مردمی، نیروی محرکه آن یعنی اقشار محروم و فرودست جامعه است که بکلی انرا از جنبش سبز در سال ۸۸ متمایز میکند. بازتاب سیاسی این واقعیت بصورت نفی

هر دو جناح حکومتی اصولگرا و اصلاح طلب و همچنین مطالبه یک حکومت لائیک است که درشکل جمهوری ایرانی همه جا در شعارهای این جنبش بچشم میخورد.طی چهل سال عمر جمهوری اسلامی ایده جدائی دین و دولت هیچگاه چنین جایگاهی در مبارزات مردم نداشته است. این یک نقطه عطف تاریخی است که حتی در صورت سرکوب این خیزش بنحو بازگشت ناپذیری نوید دهنده اغاز دوران جدیدی در تاریخ مبارزاتی مردم کشورماست.

این جنبش پرده تزویر و دوروئی اصلاح طبان را کنار زد و چهره واقعی انان که شریک دزد و رفیق

قافله اند را در برابر همگان به نمایش گذاشت. با این جنبش ، بازی بد و بدتر در انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری افشا شد.

خیزش ۹۶ یک جنبش اصیل مردمی، مدنی و مسالمت آمیز است. کیست که نداند منتسب کردن ان به صهیونیسم ، امپریالیسم و عوامل خارجی فقط باین منظور است که رژیم بتواند با این اتهامات نخ نما انرا سرکوب و منکوب کند. منشاء خشونت های اخیر، رژیم ارنجاعی حاکم است. سردمداران رژیم از یکسو حرف از حق اعتراض و حق مردم در برگزاری تظاهرات مسالمت امیز میزنند و از سوی دیگر در عمل دهان ها را بسته ، قلم ها را شکسته و هر تجمع اعتراضی را ابتدا با اعزام چماق بدستان بسیجی و نیروهای امنیتی و انتظامی و اگر افاقه نکرد با شلیک بسوی معترضان ، در نطفه خفه می کنند. در برابر این خشونت ها ایستادگی و دفاع از خود ، حق طبیعی مردم برای تداوم و پیگیری مطالبات شان است.

خیزش جاری در شهرهای ایران و شعارهای مطرح شده در ان نشان میدهد که مردم آگاهند که برای خروج کشور از بحران های اقتصادی اجتماعی ، زیست محیطی و سیاسی موجود هیچ امیدی نه به اصلاح طلبان و نه بطریق اولی به اصولگرایان نیست. راه چاره ای جز عبور از جمهوری اسلامی و برقراری یک جمهوری لائیک ، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و عدالت اجتماعی وجود ندارد.

کم هزینه ترین و دموکراتیک ترین راه، انجام یک رفراندوم بر سر آری یا نه به جمهوری اسلامی است که امروزه در شعار« رفراندوم ، رفراندوم این است شعار مردم» انعکاس یافته است. آنگاه با کنار زدن قانون اساسی موجود زمان برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان فرامی رسد که باید قانون اساسی نوین را تدوین و تصویب کرده و نظام سیاسی اجتماعی جدید را تاسیس نماید.رسیدن به این هدف از راه های مسالمت آمیز در یک امروز و فردا ممکن نیست. برای دست یافتن به ان باید جمهوری اسلامی را قدم به قدم و سنگر به سنگر به عقب راند.

Posted in خبر, رسانه تصویری, نامه خوانندگان

Januar 7th, 2018 by editor_4

 

Posted in آلمان, رسانه تصویری

کار، مسکن، آزادی
Januar 6th, 2018 by khabar

Posted in رسانه تصویری

نان، کار، آزادی
Januar 5th, 2018 by khabar

 

Posted in رسانه تصویری

نه شاه، نه شیخ، نه سردار، مرگ بر هرچی ستمکار
Januar 5th, 2018 by khabar

در سوگ کشته های مسجدسلیمان ۱۲ دی آرش خدری به ضرب گلوله در خیابان و امین رمضانی ۱۳ دی پس از اصابت گلوله در بیمارستان نمره دو جان باخت ؛یادشان گرامی

Posted in خبر, رسانه تصویری

حاشیه نشینان، جنوب تهران، ۱۳۵۷
Januar 4th, 2018 by khabar

Posted in رسانه تصویری