آوگوست اِشپیس، از اعدامیان اول ماه مه
اخبار زندان

زندگی‌نامۀ آوگوست اِشپیس، از اعدامیان اول ماه مه (به‌مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۳)

May 01, 2023 توضیح مترجم: در اکتبر ۱۸۸۶، که ۸ کارگر دستگیرشده در ماه مه این سال در زندان شیکاگو در انتظار اجرای احکام بیدادگاه سرمایه به سر می‌بردند، هفته نامۀ شوالیه‌های طبقۀ کارگر از این کارگران زندانی خواست زندگی‌نامۀ خود را بنویسند تا در این نشریه چاپ شود. از …